Met AccountGenie is opzeggen zo geregeld

Zoek in 3241 bedrijven naar de opzegprocedure voor abonnementen, lidmaatschappen, accounts, profielen & nieuwsbrieven.
Online, snel en zonder zorgen alles opzeggen.
Loading...

Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden AccountGenie geldend vanaf 1 september 2019

Artikel 1 algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van AccountGenie.
 2. Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een of meer Opdrachten verstrekt aan AccountGenie.
 3. De Opdracht c.q. overeenkomst tot Opdracht kan bestaan uit diverse werkzaamheden, zoals het opzeggen, wijzigen, herstellen, inzichtelijk en/of toegankelijk maken van digitale gegevens en dergelijke. Een actueel overzicht van de diensten en werkzaamheden van AccountGenie staat vermeld op de website van AccountGenie: www.accountgenie.nl
 4. De algemene voorwaarden van AccountGenie zijn uitdrukkelijk van toepassing, tenzij AccountGenie schriftelijk instemt met enige afwijking. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meer bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2 Offerte en Opdracht

  Alle aanbiedingen en alle door de potentiële Opdrachtgever aangevraagde offertes zijn kosteloos en vrijblijvend.

 1. De Opdracht c.q. overeenkomst tot Opdracht komt tot stand op het moment dat de schriftelijke of digitale offerte wordt aanvaard dan wel, indien geen schriftelijke of digitale offerte is verstrekt, door aanvaarding van de Opdracht door AccountGenie. Een aan AccountGenie verstrekte Opdracht geldt als aanvaard indien dit schriftelijk dan wel digitaal, door AccountGenie is bevestigd of wanneer AccountGenie met toestemming van Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de Opdracht.
 2. Indien de Opdracht op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden vooraf aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de Opdracht op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden ingezien dan wel kunnen worden geraadpleegd, bewaard en/of dat zij op verzoek van Opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Indien Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt AccountGenie onverwijld de totstandkoming van de overeenkomst. Zolang de Opdracht niet door AccountGenie is bevestigd, kan Opdrachtgever de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 4. AccountGenie kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 5. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, dan komt geen Opdracht tot stand, tenzij AccountGenie uitdrukkelijk instemt met de betreffende afwijking.
 6. Een aanbod – in de vorm van een offerte of enige andere aanbieding – van AccountGenie vervalt na verloop van dertig dagen, of eerder indien zulks is aangegeven in de offerte of aanbieding.
 7. Een aanbod in de zin van het voorgaande artikel is gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aan een aanbod gebaseerd op onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt door Opdrachtgever kan de Opdrachtgever dan ook geen rechten ontlenen.
 8. Elektronische communicatie gericht aan de Opdrachtgever wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending.


Artikel 3 Uitvoering van de Opdracht
 1. Iedere Opdracht wordt door of namens AccountGenie uitgevoerd. AccountGenie is gerechtigd de Opdracht geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.
 2. AccountGenie bepaalt, al dan niet in overleg met Opdrachtgever, de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd.
 3. Bij het herstellen van data van fysiek defecte opslagmedia, wordt uiterlijk 30 dagen na herstel de originele gegevensdrager door AccountGenie op verantwoorde manier vernietigd en afgevoerd. Op verzoek van de Opdrachtgever is het mogelijk de betreffende gegevensdrager(s) retour te ontvangen. Voor het extra retourneren van de originele gegevensdrager(s) kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
 4. Tenzij anders vermeld, hanteert AccountGenie het principe van “no cure, no pay”. Dit betekent dat, indien het niet mogelijk blijkt te zijn een Opdracht uit te voeren, doordat bijvoorbeeld het apparaat waarop de te herstellen, inzichtelijk of toegankelijk te maken data staat, defect is, dan is Opdrachtgever geen vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd. Reeds voldane betalingen of betaalde voorschotten worden met aftrek van eventuele (bank)kosten terugbetaald. No cure, no pay is uitdrukkelijke niet van toepassing op het opzeggen, wijzigen, inzichtelijk maken dan wel afsluiten van abonnementen, lidmaatschappen, accounts en overige on- en offline diensten.
 5. AccountGenie zal zich inspannen het door Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, maar geeft geen garantie voor het bereiken van een bepaald resultaat. Dit betekent dat als globaal meer dan 70% data te herstellen etc. valt, Opdrachtgever wel is gehouden te betalen voor de werkzaamheden. Genoemde inspanning is uitdrukkelijke niet van toepassing op het opzeggen, wijzigen, inzichtelijk maken dan wel afsluiten van abonnementen, lidmaatschappen, accounts en overige on- en offline diensten.
 6. Is voor de uitvoering van de Opdracht dan wel van bepaalde werkzaamheden van de Opdracht een termijn overeengekomen, dan streeft AccountGenie ernaar de Opdracht c.q. de werkzaamheden binnen deze termijn te volbrengen, echter de termijn zal nimmer gelden als een fatale termijn.
 7. Onder meerwerk wordt verstaan de extra werkzaamheden die (in overleg met Opdrachtgever) noodzakelijk blijken om de Opdracht goed te volbrengen en/of die door Opdrachtgever aan AccountGenie worden opgedragen binnen dezelfde Opdracht. Meerwerk wordt door AccountGenie in rekening gebracht.
 8. Voor Opdracht met betrekking tot het het opzeggen, wijzigen, inzichtelijk maken dan wel afsluiten van abonnementen, lidmaatschappen, accounts en overige on- en offline diensten is sprake van een inspanningsverplichting door AccountGenie.


Artikel 4 Geautomatiseerde dienstverlening
 1. De Opdrachten met betrekking tot het het opzeggen, wijzigen, inzichtelijk maken dan wel afsluiten van abonnementen, lidmaatschappen, accounts en overige on- en offline diensten werken grotendeels geautomatiseerd. Hierdoor wordt Opdrachtgever vóór de totstandkoming van de Opdracht gevraagd uitdrukkelijk in te stemmen met de directe nakoming door AccountGenie van haar verplichtingen op grond van de Opdracht en wordt Opdrachtgever gevraagd afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra AccountGenie de Opdracht is nagekomen.
 2. Ten aanzien van een Opdracht tot opzeggen, wijzigen, inzichtelijk maken dan wel afsluiten van abonnementen, lidmaatschappen, accounts en overige on- en offline diensten, is het herroepingsrecht algeheel uitgesloten. Voornoemde Opdracht is immers tot stand gekomen conform aangegeven specificaties van Opdrachtgever.
 3. AccountGenie faciliteert in een door Opdrachtgever gewenste opzegging of wijziging van een overeenkomst waarbij Opdrachtgever zelf partij is dan wel dat Opdrachtgever namens een derde partij bevoegd is deze te vertegenwoordigen.
 4. Opdrachtgever dient als zodanige partij zoals genoemd in artikel 4.3 gebruik te maken van en akkoord te gaan met een voor deze dienstverlening ontwikkelde (bijzondere) volmacht welke voorafgaand aan de Opdracht ter beschikking wordt gesteld.
 5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de minimaal benodigde en juistheid van de door hem of haar aangeleverde gegevens.
 6. AccountGenie is op geen enkele wijze aansprakelijk indien het opzeggen, wijzigen, inzichtelijk maken dan wel afsluiten van abonnementen, lidmaatschappen, accounts en overige on- en offline diensten (nog) niet mogelijk is.


Artikel 5 Aansprakelijkheid
 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AccountGenie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan AccountGenie worden verstrekt. Indien datgene niet het geval is, heeft AccountGenie het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of te beëindigen. De uit de vertraging of beëindiging voortvloeiende schade of extra kosten worden op Opdrachtgever verhaald.
 2. AccountGenie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. AccountGenie is niet aansprakelijk voor de inhoud van het resultaat dat uit haar dienstverlening naar voren komt. AccountGenie is ten aanzien van de inhoud van het resultaat gehouden de wet te volgen.
 4. De Opdracht wordt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud en het resultaat van de door AccountGenie verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart AccountGenie tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door AccountGenie ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 5. Opdrachtgever dient tekortkomingen schriftelijk bij AccountGenie te melden binnen 1 maand, nadat Opdrachtgever van de tekortkoming op de hoogte is gekomen, dan wel had kunnen zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid is uitgesloten.
 6. AccountGenie sluit iedere aansprakelijkheid, inclusief aansprakelijkheid voor ondergeschikten of door AccountGenie ingeschakelde derden, voor schade expliciet uit, behoudens als er van opzet of bewuste roekeloosheid sprake is.
 7. Iedere eventuele aansprakelijkheid c.q. de hoogte van de vergoeding voor de schade is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de daarmee samenhangende Opdracht. In geval het een Opdracht betreft met een duur van langer dan 6 maanden, dan wordt de hoogte van de vergoeding van de schade beperkt tot de som van facturen over maximaal de eerste 6 maanden. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot directe schade, AccountGenie is dan ook niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade.


Artikel 6 Factuur en Betaling
 1. Opdrachtgever is aan AccountGenie vooraf een vergoeding verschuldigd dan wel achteraf conform betalingscondities vermeld op de factuur voor de werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht.
 2. Tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn vermelde prijzen in euro’s en inclusief btw.
 3. AccountGenie is gerechtigd om van Opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot zal bij de (eind)factuur worden verrekend.
 4. AccountGenie is gerechtigd bij Opdrachten die langer dan 6 maanden duren haar tarieven tussentijds naar redelijkheid aan te passen en volgt minimaal de van toepassing zijnde consumentenprijsindexering.
 5. De betaling van facturen dient, zonder enige aftrek, korting, verrekening of opschorting te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, op de wijze zoals op de facturen staat vermeld.
 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente ex. artikel 6:119 BW en verder.
 7. Facturatie wordt door AccountGenie standaard op digitale wijze aangeboden. Op verzoek van de opdrachtgever kan de factuur per post worden verzonden.
 8. Indien AccountGenie incassomaatregelen neemt ter incassering van haar openstaande facturen, dan is Opdrachtgever de (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd, alsook de kosten die zijn gemaakt door de noodzakelijke inschakeling van derden.
 9. Indien Opdrachtgever zich niet kan verenigen met een factuur, die door AccountGenie voor de verrichte en/of nog te verrichten diensten (zoals ingeval van een voorschot) aan Opdrachtgever is verzonden, dient Opdrachtgever zulks per direct schriftelijk aan AccountGenie kenbaar te maken.
 10. Indien Opdrachtgever geen bezwaren kenbaar maakt tegen de factuur en AccountGenie vervolgens tot invordering overgaat via een gerechtelijke procedure, verliest Opdrachtgever het recht om deze mogelijke bezwaren tegen de factuur alsnog in de invorderingsprocedure als verweer tegen de vordering aan te voeren.
 11. Indien Opdrachtgever de juistheid van een of meerdere facturen gedeeltelijk betwist, ontslaat dat Opdrachtgever niet van zijn verplichting om het onbetwiste gedeelte van die factuur of facturen binnen de betalingstermijn te voldoen.
 12. Indien de betaling van een of meer facturen door Opdrachtgever niet tijdig wordt voldaan, heeft AccountGenie het recht de werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.


Artikel 7 Opschorting en ontbinding
 1. AccountGenie is te allen tijde gerechtigd om een Opdracht te weigeren of tussentijds te beëindigen, indien blijkt dat de Opdracht in strijd is met de wet, het recht en/of de goede zeden. Opdrachtgever is gehouden om aan AccountGenie een vergoeding te betalen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 2. AccountGenie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, faillissement (of surseance) voor/door Opdrachtgever is aangevraagd, onder Opdrachtgever beslag is gelegd of anderszins.
 3. Voorts is AccountGenie bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, dan wel dat in redelijkheid niet van AccountGenie kan worden verwacht de overeenkomst in stand te houden.
 4. Indien de reden voor de opschorting, beëindiging of ontbinding toerekenbaar is aan Opdrachtgever, is AccountGenie gerechtigd tot het verkrijgen van vergoeding van alle schade, inclusief toekomstige schade, die daardoor is of zal ontstaan.
 5. Indien AccountGenie tot opschorting, beëindiging of ontbinding overgaat is zij jegens Opdrachtgever op generlei wijze gehouden tot betaling van een vergoeding voor schade, die daardoor op enigerlei wijze is ontstaan.


Artikel 8 Overmacht
 1. AccountGenie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever, indien AccountGenie daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.


Artikel 9 Overige bepalingen
 1. AccountGenie behoudt zich te allen tijde de rechten en bevoegdheden voor die AccountGenie toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Wijzigingen van de (overeenkomst tot) Opdracht kunnen uitsluitend schriftelijk en met wederzijds goedvinden tot stand komen.
 3. De algemene voorwaarden zijn inzichtelijk voorafgaand aan een opdracht op afstand via elektronische weg, worden meegestuurd bij de offerte alsook op verzoek van Opdrachtgever kosteloos toegezonden. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen en beschikbaar in pdf formaat op: www. accountgenie.nl
 4. Op de overeenkomst tot Opdracht en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van de geschillen is de Arrondissementsrechtbank Noord-Holland bevoegd, tenzij de wet dwingend rechtelijk anders voorschrijft.
 5. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 september 2019 en zijn geldig totdat AccountGenie de algemene voorwaarden wijzigt.